Stora myndigheter bör expandera utanför Stockholm

Publicerad

Stora statliga myndigheter med närvaro i flera delar av Sverige bör i högre utsträckning än idag förlägga och expandera sina verksamheter utanför Stockholm. En bedömning av vad som är lämpligt måste dock göras i varje enskilt fall. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

Utredningen rekommenderar att 10 000 tjänster vid statliga myndigheter ska omlokaliseras till regioner som är i behov av statliga arbetstillfällen.

Konkurrensverket invänder mot ett resonemang där statliga myndigheter och statliga arbetstillfällen ses som en sysselsättningsåtgärd. Varje myndighet bör i första hand organiseras och lokaliseras så att myndighetens uppdrag kan utföras på ett fullgott och kostnadseffektivt sätt. Konkurrensverket delar utredningens uppfattning att det troligen finns effektiviseringsvinster att hämta genom att placera verksamheter i andra delar av landet, med lägre lokalkostnader och lägre personalomsättning än i Stockholm. Det kan därför vara lämpligt att förmå stora myndigheter, med verksamhet i flera delar av Sverige, att i högre utsträckning förlägga eller expandera verksamheter utanför Stockholm.

Konkurrensverket konstaterar också att det inte finns något hinder mot att upphandlande myndigheter ställer miljö- och djurskyddskrav som är i nivå med svenska bestämmelser i offentliga upphandlingar. De krav och villkor som ställs i offentliga upphandlingar får dock inte användas för att gynna svenska leverantörer eller stänga ute konkurrens från andra länder. Sådana krav skulle strida mot principerna om likabehandling och icke-diskriminering och kan leda till att upphandlingen måste göras om.

När det gäller bredband i områden där det saknas marknadsmässiga förutsättningar för utbyggnad instämmer Konkurrensverket i utredningens förslag att staten bör ta ett tydligare ansvar för stöden till bredbandsutbyggnad.

Relaterad information