Stöd för krav vid korsförsäljning och minimireglering vid finansiell rådgivning

Publicerad

Konkurrensverket tillstyrker förslagen om minimireglering av provisioner vid finansiell rådgivning och informationskravet vid korsförsäljning. Det framgår av Konkurrensverkets yttrande över promemorian Några finansmarknadsfrågor, som delgivits Finansdepartementet.

Konkurrensverket tillstyrker förslagen och beskrivning av regleringen som framgår av promemorian Några finansmarknadsfrågor.

Konkurrensverket menar att denna minimireglering på rådgivningsområdet i enlighet med MiFID II-direktivet, tillsammans med en förstärkt tillsyn, torde vara tillräcklig för att förstärka konsumentskyddet vid finansiell rådgivning.

I yttrandet belyser Konkurrensverket att ett mer långtgående provisionsförbud hade kunnat leda till färre aktörer på den finansiella marknaden och minskad konkurrens både vad gäller rådgivning och sparprodukter. Det hade gynnat företag som tillhandahåller placeringsprodukter och har egen distribution, t.ex. storbankskoncernerna, framför företag utan egen distribution som till exempel mindre fondbolag.

Avseende korsförsäljning tillstyrker Konkurrensverket förslaget om meddelande av föreskrifter om vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla sina skyldigheter vid korsförsäljning. Företag som erbjuder investeringstjänsten ska bland annat informera kunden om det är möjligt att köpa olika komponenter var för sig och om kostnader och avgifter för var och en av komponenterna.

Konkurrensverket har tidigare påtalat att olika kopplingsförbehåll och korsförsäljningstjänster, som innebär att tjänsterna inte är tillgängliga separat på lika fördelaktiga villkor, snedvrider konkurrensen och begränsar kundrörligheten och kundernas valfrihet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information