Steg på vägen mot ett upphandlingsstöd i världsklass

Publicerad

Det nya och bredare uppdrag som Konkurrensverket fått med ansvaret att bygga upp ett samlat statligt upphandlingsstöd innebär en rad förändringar. Vid ett seminarium nyligen under rubriken ”Strategisk offentlig upphandling” redogjorde Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom för ett antal åtgärder som redan genomförts och som kommer att märkas inom en snar framtid.

Här ett urval åtgärder som vidtagits sedan den 1 januari 2014.

  1. Vi har fått ett nytt och bredare uppdrag med hållbar upphandling, upphandlingsstöd och inte minst innovationsupphandling i fokus. Vårt mål – ett upphandlingsstöd i världsklass – förutsätter att vi ägnar mer kraft åt alla dessa frågor.
  2. Vi har organiserat om hela Konkurrensverket som nu är uppdelat i en tillsynsdel och en stöddel. Den nya organisationen svarar bättre mot vårt bredare uppdrag. Att arbeta med både stöd och tillsyn inom samma myndighet ökar effektiviteten och rättssäkerheten och ger bättre och mer enhetligt stöd och vägledning.
  3. Många ställer frågor till oss och därför har Konkurrensverkets tips- och frågefunktion förstärkts och vidareutvecklats. Denna funktion ger första linjens stöd i upphandlings- och konkurrensfrågor. Där ingår nu de delar av upphandlingsstödet som tidigare låg på Kammarkollegiet och Vinnova och från 1 juli tar vi också över hela Miljöstyrningsrådets upphandlingsstödjande verksamhet. När även Miljöstyrningsrådets verksamhet förts över till Konkurrensverket kommer vi att kunna besvara frågor som rör hela upphandlingsområdet.
  4. Vägledningarna från Kammarkollegiet och Miljöstyrningsrådets kriterier kommer att finnas kvar. Dessa kommer att uppdateras och utvecklas för att bli ännu mer lättillgängliga och användbara.
  5. Avseende innovationsupphandlingar kommer vi innan halvårsskiftet att ha lagt fast en handlingsplan tillsammans med Vinnova för hur vi tillsammans på bästa sätt ska tillfredsställa behov hos kommuner, myndigheter och företag. Detta arbete kommer långsiktigt att bedrivas i nära samverkan med Vinnova.
  6. En ny kommunikationsavdelning har inrättats för att förstärka våra informations- och kommunikationsinsatser. Vi har genomfört en intressentmätning för att bättre kunna målgruppsanpassa vår kommunikation via nyhetsbrev, webbplats, Twitter och andra kanaler.
  7. Ett stort och viktigt projekt är att utveckla och bygga om Konkurrensverkets webbplats. Den nya webbplatsen kommer att samla information och vägledning om rättsläget och ge stöd åt upphandlare och leverantörer. Det upphandlingsstöd som funnits vid Vinnova, Kammarkollegiet och Miljöstyrningsrådet kommer att integreras på den nya webbplatsen.
  8. Konkurrensverket fortsätta att växa och är nu inne i en omfattande rekryteringsfas. Vi har redan medarbetarna från Kammarkollegiet och Vinnova på plats och i sommar kommer även experterna från Miljöstyrningsrådet.
  9. I höst kommer vi att rapportera till regeringen hur vi arbetat med sammanslagningen.  Regeringen har utlovat 35 nya miljoner till 2015 – och vi kommer att omsätta det i ett behovsanpassat stöd. Våra huvudsakliga målgrupper är upphandlare, beslutsfattare, politiker, leverantörer, jurister och journalister.
  10. Konkurrensverket kommer att bedriva ett aktivt uppsökande arbete. Samtal, nätverk, seminarier och konferenser är olika kanaler som vi avser att utveckla för att nå våra målgrupper. Vi kommer att eftersträva en bred geografisk spridning, samt en närvaro på olika typer av allmänna och mer tematiska mötesplatser.

Relaterad information