Statligt bolag bryter mot lagen

Publicerad

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB bryter mot lagen när bolaget inte använder sig av de regler som gäller för offentlig upphandling av varor och tjänster.

SP (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB ) är ett forskningsinstitut och har som övergripande verksamhetsmål att öka den kunskap och kompetens som behövs för att stimulera innovationer, tillväxt och förnyelse i näringsliv och samhälle. Arbetet sker i nära samarbete med såväl näringsliv som högskolor och universitet.

EG-domstolen har i ett flertal domar klargjort vilka typer av organisationer som är skyldiga att tillämpa upphandlingsdirektivens bestämmelser.
Av EG-domstolens praxis framgår att allmännyttiga behov bland annat utgörs av behov som staten väljer att själv tillgodose eller som den avser fortsätta ha ett avgörande inflytande på.
Även en liten andel allmännyttiga behov medför, enligt EG-domstolen, att hela verksamheten i bolaget, inklusive de delar som är konkurrensutsatta och som bedrivs helt kommersiellt, ska underkastas upphandlingsregelverket.

Konkurrensverket bedömer att SP är att betrakta som en upphandlande myndighet i lagen om offentlig upphandlings mening. Varje upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenader som bolaget gör omfattas därmed av LOU:s bestämmelser. Konkurrensverket har uppmanat SP att lämna in uppgifter om vilka åtgärder som bolaget vidtar för att följa Konkurrensverkets beslut.

Relaterad information