Stärk småspararnas ställning på det finansiella området

Publicerad

Det konkurrenstryck som uppstår genom konsu­menternas aktiva val får inte underskattas. Konkurrensverket anser att det bör vara enkelt för småsparare att byta bank. Ett differentierat utbud av sparformer ställer krav på både företagens sätt att presentera sina produkter men också på konsumenterna att söka och samla in information.

Konkurrensverket avstyrker förslaget om att inrätta en småspararkommission. Detta rimmar illa med statsmakternas intentioner om  att renodla statens uppgifter och ambitionen att förenkla myndighetsstrukturen. Det framgår i Konkurrensverkets yttrande beträffande rapporten från Finansinspektionen "Aktionsplan för småsparare - en handlingsplan i tio punkter (2007:20)".

Konkurrensverket ifrågasätter också förslaget att Finansinspektionen tar på sig uppgifter på utbildningsområdet som innebär att inspektionen skulle uppträda på marknaden i direkt konkurrens med privata företag.  

Relaterad information