Ställningstagande om ramavtalsupphandlingar och öppenhetsprincipen

Publicerad

En upphandlande myndighet som är part i ett ramavtal är skyldig att ange den totala kvantitet och det högsta belopp som ramavtalet omfattar.

I ställningstagandet tolkar Konkurrensverket EU-domstolens dom den 19 december 2018 i mål C-216/17 ”Coopservice”.

Enligt Konkurrensverkets bedömning följer det av EU-domstolens dom att en upphandlande myndighet som är part i ett ramavtal är skyldig att precisera den totala kvantitet och det högsta belopp som ramavtalet omfattar. Skyldigheten inkluderar att, så långt det är möjligt, göra en uppskattning av värdet eller storleksordningen och frekvensen på de efterföljande kontrakt som ska tilldelas med ramavtalet som grund.

I domen klargör EU-domstolen att uttrycket ”i tillämpliga fall” i artikel 1.5 i 2004 års direktiv innebär att angivelsen av kvantiteten av de varor eller tjänster som ramavtalet omfattar inte är frivillig.

Ta del av ställningstagandet

Ta del av Konkurrensverkets ställningstagande: Ramavtalsupphandlingar och öppenhetsprincipen

I syfte att ge myndighetens uppfattning i skilda upphandlingsrättsligafrågor har Konkurrensverket arbetat fram en form av vägledning som vi kallar för ställningstaganden.

Ställningstagandena vänder sig till upphandlare, leverantörer och alla andra som kommer i kontakt med upphandlingslagstiftningen. Avsikten är att i frågor där rättsläget inte är helt klart, eller där det har uppstått diskussion om tolkningarna försöka redogöra för Konkurrensverkets bedömning i en viss upphandlingsrättslig fråga. Ställningstagandena är generella i sin utformning och riktar sig inte till någon enskild upphandlande myndighet eller enhet och berör inte enskilda upphandlingar. Konkurrensverket kommer att följa rättsutvecklingen och om det behövs justera och uppdatera ställningstagandena.

Senast uppdaterad:

Relaterad information