Snabbare och effektivare med beslutanderätt för Konkurrensverket

Pressmeddelande

En effektiv konkurrenstillsyn ligger i konsumenternas och företagens intresse. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen. Med en utökad beslutanderätt för Konkurrensverket kan ärendetiden förkortas samtidigt som rättssäkerheten bibehålls.

I dag genomför Konkurrensverket utredningar om misstänkta överträdelser av konkurrensreglerna, och myndigheten går därefter till domstol för att få avgöranden. Detta är en ordning som tar lång tid. Flera år är inte ovanligt för att få ett avgörande i sista instans. En utredning har föreslagit att Konkurrensverket ska bli första beslutsinstans i ärenden som rör karteller/otillåtet samarbete, marknadsmissbruk och företagskoncentrationer. Efter Konkurrensverkets beslut ska det vara möjligt att överklaga till domstol.

Med en utökad beslutanderätt för Konkurrensverket blir tillsynen i konkurrensrättsärenden både effektivare och snabbare. Det framhåller Konkurrensverket i sitt remissvar till regeringen över ett utredningsförslag. Konkurrensverket tillstyrker utredningens förslag att myndigheten får utvidgad beslutanderätt.

– Det är viktigt att kunna utföra effektiva utredningar. Då skapas förutsättningar för företagen att verka på marknader med väl fungerande konkurrens, och det gynnar konsumenterna och skattebetalarna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Med en utökad beslutanderätt för Konkurrensverket kan tiden från utredningsstart till lagakraftvunnet beslut kortas betydligt. Med utredningens förslag garanteras också rättssäkerheten.

– Att kunna korta tid från misstanke till slutligt avgörande är angeläget. Skadedrabbade företag och konsumenter ska inte behöva sväva i ovisshet i flera år. Snabbare hantering minskar också frestelsen att vinna fördelar av ett otillåtet förfarande fram till ett lagakraftvunnet förbud, säger Dan Sjöblom.

Inom EU, och i de flesta av EU-länderna, finns sedan länge den nu föreslagna ordningen där konkurrensmyndigheten beslutar i första instans. Konkurrensverket kommer inför det föreslagna ikraftträdandet den 1 januari 2018 informera samtliga berörda parter om innebörden i de nya reglerna.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 076-542 15 80, jimmy.dominius@kkv.se
Johan Hedelin, avdelningschef, tfn 08-700 15 31

Senast uppdaterad:

Relaterad information