Skärpt lag ska förhindra otillåtna direktupphandlingar

Publicerad

Förslaget från regeringen innebär bland annat att upphandlande myndigheter och enheter inte längre ostraffat kan genomföra otillåtna direktupphandlingar, det vill säga inköp som inte har föregåtts av någon öppen annonsering.

– Med den nya upphandlingsskadeavgift som regeringen föreslår blir det möjligt att bötfälla de upphandlande myndigheter och enheter som inte följer upphandlingsreglerna. Det är bra att vi nu får en sådan möjlighet, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Samtidigt förväntas intresset öka från leverantörernas sida att se till att alla regler följs. Det blir effekten av att kontrakt som skrivs utan att upphandlingsreglerna följts i efterhand kan förklaras som ogiltiga.

– Både leverantörer och upphandlare har därmed starka intressen av att reglerna verkligen följs, säger Dan Sjöblom.

De förslag som regeringen nu lämnat till riksdagen i propositionen "Nya rättsmedel på upphandlingsområdet" (prop. 2009/10:180) innebär bland annat:

  • En avtalsspärr införs som innebär ett förbud mot att ingå avtal innan det gått en tidsfrist på 10 eller 15 dagar från tilldelningsbeslutet. Detta för att stärka rättssäkerheten och skapa möjlighet för överprövning.
  • Det blir möjligt för förvaltningsdomstol att döma ut upphandlingsskadeavgift (böter) för den upphandlande enhet eller myndighet som gjort en otillåten direktupphandling. Upphandlingsskadeavgiften föreslås vara lägst 10 000 kronor och högst 10 miljoner kronor, men samtidigt högst 10 procent av kontraktsvärdet.
  • En förvaltningsdomstol ska kunna ogiltigförklara ett avtal som ingåtts utan att upphandlingen dessförinnan har annonserats.
  • Den upphandlande myndigheten får uppgiften att begära in vissa intyg som leverantören i dag ska ta fram. Detta ska underlätta för små och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar.
  • Två nya upphandlingsförfaranden införs: konkurrenspräglad dialog och elektronisk auktion. Konkurrenspräglad dialog är avsett att kunna användas i mer komplicerade upphandlingar. Elektronisk auktion kan ingå som ett avslutande led i ett annat upphandlingsförfarande och avser att bidra till effektivitetsförbättringar och lägre priser på det som upphandlas.  Dessutom öppnas för möjligheten att inrätta inköpscentraler för upphandling.
  • Det införs fasta beloppsgränser för när direktupphandlingar får ske. Beloppet föreslås bli 15 procent av tröskelvärdet, dvs. cirka 287 000 kronor enligt lagen om offentlig upphandling, LOU. Beloppet gäller för alla kommuner, landsting och statliga myndigheter.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 juli 2010.

Relaterad information