Se över statens samordnade upphandlingar

Publicerad

Konkurrensverket avstyrker förslaget att Ekonomistyrningsverket (ESV) ska vara upphandlings- eller ramavtalsansvarig myndighet för offentlig förvaltning inom området informationsteknik eller det så kallade IKT-området. Det framgår av ett yttrande till Finansdepartementet över betänkandet Ett stabsstöd i tiden (SOU 2008:22).

ESV är redan en av 12 ramavtalsansvariga myndigheter inom statsförvaltningen som samordnar upphandlingar för andra myndigheters räkning och arbetet mellan de ramavtalsansvariga myndigheterna.

Enligt Konkurrensverket innebär förslaget att ESV:s upphandlingsroll kommer att utökas ytterligare inom den statliga inköpssamordningen och att rollerna, att vara både ramavtalsansvarig myndighet och att ha nämnda samordningsansvar, kan vara motstridiga.

Konkurrensverket föreslår att utredningens föreslagna översyn av de samordnade upphandlingarna ges hög prioritet och att den bör omfatta en analys av nuvarande uppdelning av samordnade upphandlingar på ett stort antal ramavtalsmyndigheter. Här kan krävas en koncentration av verksamheten och att denna får en långsiktig och stabil lösning. Därmed ökar förutsättningarna för att klara högt ställda krav på specialisering och långsiktig kompetensförsörjning samt att den statliga upphandlingen får hög trovärdighet i omvärlden. Konkurrensverket anser att hindren för de små företagen att delta i berörda upphandlingar bör beaktas.

Relaterad information