Sänkta byggkostnader bättre än nya stödsystem

Publicerad

Nya statliga stöd till byggbranschen riskerar leda till att konkurrensen snedvrids och till att annars vällovliga mål inte uppfylls. I ett yttrande till regeringen föreslår Konkurrensverket i stället flera åtgärder som kan förbättra konkurrensen och hålla tillbaka byggkostnaderna. Utredningens förslag om statliga topplån och hyresförlustgarantier avstyrks.

Konkurrensverket framhåller i sitt remissvar en rad åtgärder som kan leda till stärkt konkurrens och därmed sänkta byggkostnader. Det handlar bland annat om att generellt minska olika hinder för bostadsbyggande, motverka bristen på byggbar mark, skapa mer effektiva plan- och byggprocesser.

En större möjlighet för utländska byggföretag att bygga bostäder i Sverige skulle bidra till att hålla tillbaka kostnaderna. Standardiserade kommunala byggkrav, utan kostnadsdrivande särkrav, kan bidra till sänkta kostnader och även underlätta inträde för utländska aktörer på byggmarknaden.

I yttrandet till regeringen framhåller Konkurrensverket att flera av de förslag som lämnats av utredningen ”Lån och garantier för fler bostäder” endast i begränsad utsträckning kan bidra till ökat byggande på svaga bostadsmarknader.

Senast uppdaterad:

Relaterad information