Samverkansavtal rörande gemensam nämnd ska upphandlas

Publicerad

Lagen om offentlig upphandling innehåller för närvarande inget undantag från upphandlingsskyldigheten beträffande samverkansavtal om företagshälsovård i gemensam nämnd.

Kumla kommun har träffat ett avtal med Örebro kommun och Örebro läns landsting om samverkan i gemensam nämnd avseende företagshälsovård. Landstinget är värdlandsting för den gemensamma nämnden. Avtalet innebär bland annat att Kumla kommun mot ersättning erhåller företagshälsovårdstjänster från Landstingshälsan.

EG-domstolen har i en nyligen meddelad dom, C-480/06 Kommissionen mot Tyskland, funnit att ett samverkansavtal avseende avfallshantering inte var upphandlingspliktigt. Enligt Konkurrensverket är det undantag från upphandlingsplikten som slås fast i domen, och som Kumla kommun hänvisar till, inte tillämpligt på samverkansavtalet som Kumla kommun ingått med Örebro läns landsting. Samverkansavtalet är ett avtal med ekonomiska villkor som omfattas av upphandlingsreglerna, anser Konkurrensverket.

I EG-domstolens praxis finns det under vissa förutsättningar möjlighet att direkttilldela avtal med ekonomiska villkor till fristående juridiska personer som på visst sätt är knutna till den upphandlande myndigheten, de så kallade Teckal-kriterierna. Enligt Regeringsrätten gäller emellertid inte några sådana undantag eftersom de inte finns i svensk lagstiftning. Det innebär, enligt Konkurrensverket, att Kumla kommuns avtal skulle ha upphandlats i konkurrens.

Regeringen har nu föreslagit lagstiftningsåtgärder för att temporärt införa Teckal-kriterierna i svensk rätt. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juni 2010 och gälla under tre år. Om Teckal-kriterierna införs i lagen kan det innebära att avtal om samverkan i gemensam nämnd inte behöver upphandlas. Bedömningen måste dock alltid göras från fall till fall.

Relaterad information