Ris och ros om överprövningsutredning

Pressmeddelande

Konkurrensverket instämmer i Överprövningsutredningens bedömningar om temporär direktupphandling under pågående överprövningsprocess. Konkurrensverket är dock kritiskt till utredningens betänkande som helhet och efterfrågar en probleminventering och en fördjupad analys av de konsekvenser som flera av förslagen kan komma att få. 

– Det måste finnas en större möjlighet att direktupphandla under en pågående överprövningsprocess. Vår tidigare hållning har visat sig vara alltför restriktiv, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Konkurrensverket har tidigare rekommenderat att en upphandlande myndighet eller enhet ska beakta tidsåtgången för en prövning i två instanser i sin planering av en upphandling. Med hänsyn till vikten av att ett upphandlingsförfarande inte stoppas under en längre period har Konkurrensverket nu ändrat sin ståndpunkt.

– Vi bedömer att det är tillräckligt att den upphandlande myndigheten eller enheten tar hänsyn till den tid som en prövning i första instans tar. En sådan tillämpning av lagen kommer att minska de negativa konsekvenserna av att en upphandling överprövas, säger Dan Sjöblom.

Konkurrensverket ifrågasätter utredningens förslag om den så kallade mellanvägen, som innebär att leverantörer måste komma med invändningar mot ett förfrågningsunderlag inom en viss tid för att senare kunna få sin sak prövad i domstol. Enligt Konkurrensverket får utredningens förslag omfattande konsekvenser för de cirka 20 000 upphandlingar som årligen annonseras i Sverige, och risken är överhängande att parterna behöver föra ”förprocesser” innan en eventuell sakprövning i domstol.

Konkurrensverket framhåller i yttrandet också att tidsfristen för att ansöka om upphandlingsskadeavgift måste förlängas från dagens ett år till två år. Dagens korta tid på ett år är i många fall otillräcklig, särskilt när det gäller mer omfattande och komplicerade ärenden. Det är vanligt att tidsfristen för att kunna ta ett ärende till domstol med krav på upphandlingsskadeavgift har löpt ut, eller inom kort kommer att löpa ut, när en utredning påbörjas.

– En längre ansökningsfrist skulle ge oss bättre möjligheter att se till att skattebetalarnas pengar används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Utredningens skäl att inte föreslå en förlängd frist är mycket svaga, säger Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076 542 15 80
Frida Nordholm, processråd, tfn 08-700 15 30

Senast uppdaterad:

Relaterad information