Regeringsuppdrag att se över konkurrensen i Sverige

Publicerad

Konkurrensverket har fått i uppdrag av regeringen att presentera en rapport som ger en översyn av konkurrensen i Sverige samt lämna förslag till konkurrensfrämjande åtgärder.

Konkurrensverket har identifierat fyra fokusområden som vi avser att granska närmare inom ramen för uppdraget:

 1. Konkurrensneutralitet
  Konkurrens på lika villkor – offentliga aktörer på konkurrensutsatta marknader
 2. Bygg och bo
  Hur kan konkurrensen inom bygg och bo förbättras?
 3. Drivmedelsmarknaden
  Prissättning, förutsättningar för priskonkurrens och nyetablering
 4. Statligt tandvårdsstöd
  Missgynnar tandvårdens referensprissystem priskonkurrens?

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast 31 december 2013.

Relaterad information