Regeln om skyldighet att ansöka om upphandlingsskadeavgift bör ändras

Publicerad

Konkurrensverket måste i vissa fall ansöka om upphandlingsskadeavgift (böter) – även då någon avgift inte får dömas ut. Detta är fel, anser Konkurrensverket, som nu vänder sig till regeringen för att få lagen ändrad.

Den nuvarande ordningen kräver att Konkurrensverket ska väcka talan om upphandlingsskadeavgift även i de fall där myndigheten bedömer att någon avgift inte kommer att dömas ut.  Det är inte tillfredsställande, eftersom det skapar onödig arbetsbörda för såväl domstolarna och upphandlande myndigheter som för Konkurrensverket. Lagstiftningen bör därför enligt Konkurrensverket ses över och ändras.  

Den 30 juni 2014 avslog Högsta förvaltningsdomstolen Konkurrensverkets talan om upphandlingsskadeavgift i en serie domar mot fem kommuner i Värmland. Som skäl avgav domstolen att sanktionsvärdet var så lågt att det var fråga om ett ringa fall, och därför kunde inte någon upphandlingsskadeavgift beslutas. Konkurrensverket hade ingen möjlighet att själv, med hänvisning till det låga sanktionsvärdet, besluta att inte ansöka om upphandlingsskadeavgift.

Genom domstolens avgörande finns ny vägledning för när upphandlingsskadeavgift inte ska utgå på grund av så kallat ringa fall. Konkurrensverket har den 1 oktober lämnat in en ansökan om upphandlingsskadeavgift mot Åsele kommun enligt samma bestämmelse i lagen om offentlig upphandling. Konkurrensverket har med bakgrund av Högsta förvaltningsdomstolens dom under sommaren bedömt att den nu aktuella ansökan handlar om ett ringa fall och därför ska inte någon upphandlingsskadeavgift utgå. Trots det måste Konkurrensverket enligt nuvarande regler väcka talan mot kommunen.

Relaterad information