Provisionsförbud kan verka negativt på konkurrensen

Publicerad

Konkurrensverket ställer sig negativt till ett förslag om att införa ett så kallat provisionsförbud i lagen om värdepappersmarknader. Provisionsförbudet kan enligt Konkurrensverket leda till en försämrad konkurrens på marknaden.

I en remiss från Finansdepartementet föreslås det att det i lagen (2007:528) om värdepappersmarknader införs ett förbud mot provision. Förbudet innebär att värdepappersinstitut inte får ta emot ersättningar från tredjepart när investeringsrådgivningen eller portföljförvaltningen tillhandahålls till privatkunder.

Konkurrensverket befarar att förbudet kan leda till en minskning av antalet företag som arbetar med rådgivning och fondbolagsverksamhet. Förslaget skulle vara negativt särskilt för mindre leverantörer som inte har en egen distribution och skulle i stället gynna bland annat stora försäkringsföretag och storbankskoncerner vilket på sikt skulle leda till en högre marknadskoncentration.

I sitt yttrande ifrågasätter Konkurrensverket förslaget om ett provisionsförbud och anser att den reglering som föreslås är alltför långtgående ur konkurrenssynpunkt.

Senast uppdaterad:

Relaterad information