Prioriterad uppföljning kan ge bättre HVB-upphandlingar

Pressmeddelande

Många kommuner upplever svårigheter när de upphandlar hem för vård eller boende för barn och unga som är i sådant behov. Konkurrensverket har kartlagt de problem som upplevs som vanligast och presenterar i en rapport råd och vägledning utifrån de upplevda problemen.

Många barn och unga är i behov av heldygnsinsats utanför det egna hemmet vilket ges genom familjehem eller hem för vård eller boende, HVB. Fler än 32 000 barn och unga hade sådant boende någon gång under år 2013 och placering i familjehem var vanligast. Kostnaderna för HVB är omkring sex miljarder om året.

Konkurrensverket har kartlagt marknaden för HVB och kommunernas inköp, och särskilt tittat på de problem som upplevts. I rapporten ”HVB för barn och unga – En kartläggning av kommunernas ramavtalsupphandlingar” redogörs för upplevda problem samtidigt som ett antal förslag redovisas.

Många kommuner upplever svårigheter att formulera tydliga och relevanta krav i samband med upphandlingarna och svårigheter att urskilja skillnader i kvalitet vid utvärderingen. Det framgår av rapporten där företrädare för kommunerna har svarat på frågor. Svårighet att avropa platser som bäst tillgodoser individens behov anges som ett problem. Ett annat problem är att många anser det svårt att följa upphandlingsreglerna och socialtjänstlagen på samma gång eftersom det i praktiken är individens behov som styr avropen.

Utifrån de svårigheter som kommunerna sagt sig uppleva föreslår Konkurrensverket att kommunerna i större utsträckning bör göra behovs- och marknadsanalyser för att bättre kunna använda upphandlingarna strategiskt, samverka med varandra vid upphandling och vid uppföljningen av avtal och utveckla formerna för att sprida och dela med sig av erfarenheter inom området. Att utvärdera de senaste HVB-upphandlingarna är viktigt för att dra lärdom och bli ännu bättre nästa gång och det är också viktigt att prioritera avtalsuppföljningen i organisationen.

För att kvalitativa aspekter ska få genomslag i upphandlingen föreslås att anbuden kan utvärderas genom exempel och kvalitetsredogörelser. För att göra avropen flexiblare kan rangordning och den enskildes behov kombineras som fördelningsnycklar i förfrågningsunderlaget och ramavtalet.

Konkurrensverket kan konstatera att upphandlingar av HVB är ett komplicerat område där flera regelverk och enskildas behov måste hanteras. Det är viktigt att kommunernas tjänstemän ges stöd och resurser för att genomföra upphandling och avtalsuppföljning så att tjänsten håller hög kvalitet och tillgodoser de behov som uppkommer under hela avtalsperioden. Eftersom marknaden för HVB till stor del utgörs av kommunernas inköp har kommunerna tillsammans stora möjligheter att påverka utvecklingen på området. För att hela marknaden ska påverkas krävs dock att kommunerna i större utsträckning agerar enhetligt.

– Det är alltid en grannlaga uppgift för kommunerna att hitta rätt boendeform för varje enskilt behövande barn och ungdom. Med en noggrann uppföljning och utvärdering av avtal kan upphandlingarna hela tiden förbättras, säger Konkurrensverkets ställföreträdande generaldirektör Kristina Geiger i en kommentar.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Therese Hellman, projektledare, tfn 08-586 217 12

Senast uppdaterad:

Relaterad information