Positivt för den inre marknaden med en gemensam avtalsrätt

Publicerad

Konkurrensverket har i ett remissyttrande lämnat synpunkter på Europeiska kommissionens grönbok om politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt för konsumenter och företag.

Konkurrensverket delar kommissionens uppfattning att skillnader mellan nationella avtalsrättsliga bestämmelser kan avhålla företag, särskilt små och medelstora, från att utföra gränsöverskridande transaktioner och att konsumenter därmed drabbas genom att de inte får tillgång till det utbud och de priser som finns i andra länder. Detta leder till hinder dels för den gränsöverskridande konkurrensen och dels för den inre marknadens fullbordande.

Konkurrensverket ser därför positivt på att kommissionen vill stärka den inre marknaden genom att göra framsteg inom ramen för en europeisk avtalsrätt så att den gränsöverskridande konkurrensen kan stärkas.

Dock påpekar Konkurrensverket att det skulle behövas en djupare konsekvensutredning av de olika alternativen som föreslås för att kunna uttala sig om vilket sätt som är bäst för att införa en gemensam europeisk avtalsrätt.

Relaterad information