Övergångsbestämmelser vid företagskoncentrationer

Publicerad

Den 1 november 2008 träder en ny konkurrenslag (2008:579) i kraft.

Med anledning av detta kommer Konkurrensverket att ge ut nya föreskrifter om företagskoncentrationer. I de nya föreskrifterna regleras övergångsbestämmelserna mellan de nya och de äldre reglerna. 

För koncentrationer som uppstår den 1 november 2008 eller senare gäller de nya reglerna. Koncentrationer som uppstått före den 1 november 2008 ska bedömas enligt de äldre reglerna, konkurrenslagen (1993:20) och KKVFS (2006:3).

En koncentration anses ha uppstått den dag då 

  1. ett rättsligt bindande avtal undertecknats,
  2. ett offentligt bud tillkännagivits eller
  3. en fullständig anmälan som visar att parterna har för avsikt att genomföra koncentrationen kommit in till Konkurrensverket

beroende på vilken händelse som inträffar först.

Närmare information om de nya föreskrifterna kommer att lämnas inom kort.

Relaterad information