Osäkra effekter av förslag till ekologisk kompensation

Publicerad

Osäkrare och längre planprocesser som kan leda till ökade kostnader och försämrad konkurrens inom bostadsbyggandet. Det kan bli följderna av de förslag till ändringar i plan- och bygglagen som regeringen föreslår för att få en mer effektiv och konsekvent tillämpning av ekologisk kompensation vid exploatering av mark. Konkurrensverket avstyrker därför utredningens förslag.

Syftet med Miljö- och energidepartementets förslag är angeläget eftersom det är viktigt att det går att kräva ekologisk kompensation i samband med större exploateringar och ingrepp i värdefulla mark- och vattenområden. Men förslagen till ändringar i plan- och bygglagen riskerar att ge längre och osäkrare planprocesser utan att syftet med förslaget uppnås, enligt Konkurrensverket.

Förslaget är dessutom otydligt när det gäller vilka kriterierna ska vara för att kommunerna ska kunna kräva ekologisk kompensation. Hur många detaljplaner det kan komma att bli aktuellt i framgår inte heller. Eftersom begreppen är otydliga finns en risk att kommunerna kräver kompensation för områden med begränsade värden. Konkurrensverket efterlyser därför en mer utvecklad konsekvensbeskrivning av vad förslagen kan innebära för exploa­törer och kommuner.

Konkurrensverket har i flera fall pekat på behovet av stabila spelregler på marknaden för byggande och utveckling av bostäder. Ineffektiva och osäkra plan- och byggprocesser är en av de avgörande orsakerna till att bostadsbyggandet är begränsat. Eftersom det sammantaget är osäkert vilka effekter den föreslagna lagändringen i plan- och bygglagen får avstyrks utredningens förslag om ändringar.

 

Senast uppdaterad:

Relaterad information