Olämpligt reglera bostäders upplåtelseform

Publicerad

Konkurrensverket delar utredningens slutsats att det inte är lämpligt att reglera bostäders upplåtelseform genom bestämmelser i detaljplaner. Det kan hämma och försämra konkurrensen inom bostadsbyggandet.

I betänkandet ”En utvecklad översiktsplanering” (SOU 2018:48) framhåller utredningen att det inte är lämpligt att ge kommunen möjlighet att reglera bostäders upplåtelseform genom bestämmelser i detaljplaner. Utredningen anser i stället att en kommun i annan särskilt föreskriven ordning ska få bestämma att vissa bostadslägenheter bara får upplåtas med hyresrätt.

Konkurrensverket delar utredningens slutsats att det är olämpligt att reglera upplåtelseformen genom bestämmelser i detaljplaner eftersom det kan hämma och försämra konkurrensen inom bostadsbyggandet. Konkurrensverket avstyrker utredningens förslag om att införa en ny lag om kommunal reglering av bostäder med hyresrätt av samma skäl och då det inte är tillräckligt utrett hur den nya regleringen förhåller sig till EU:s statsstödsregler.

Konkurrensverket avstyrker också utredningens förslag att översiktsplanens innehåll bör regleras utifrån Boverkets framtagna översiktsplanemodell. Konkurrensverket menar att när översiktsplanen – enligt utredningens förslag – inte görs bindande, så kan alltför höga krav på innehållet förlänga planprocessen.

Konkurrensverket tillstyrker däremot förslaget att regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, ska få meddela föreskrifter om standarder för utformning av digitala översiktsplaner, regionplaner och områdesbestämmelser. Konkurrensverket tillstyrker även förslaget att kommunfullmäktige senast 15 månader efter ett ordinarie val ska anta en planeringsstrategi för att öka kontinuiteten i planeringen.

Senast uppdaterad:

Relaterad information