Olaglig direktupphandling av avfallstjänster

Publicerad

Det kommunala avfallsbolaget Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB och Hylte kommun bröt mot upphandlingsreglerna när de direktupphandlade avfallshantering.

Det har Konkurrensverket funnit i sina två senaste beslut inom ramen för tillsynsprojektet av den kommunala avfallsmarknaden.

Det kommunala avfallsbolaget Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB (FAVRAB) och Hylte kommun bröt mot lagen om offentlig upphandling (LOU) när de år 2002 direktupphandlade avfallshantering och tecknade avfallskontrakt med Halmstads Renhållningsverk utan föregående offentliga upphandlingar.

Båda avtalen löper under tio år. FAVRAB:s avtal är totalt värt cirka 49 miljoner kronor och Hylte kommuns avtal är totalt värt cirka 12 miljoner kronor under hela den tioåriga avtalstiden.

Trots att upphandlingsvärdena översteg då gällande tröskelvärde hade FAVRAB och Hylte kommun vare sig annonserat upphandlingarna eller i övrigt följt de förfaranderegler som gäller för öppet eller selektivt förfarande enligt LOU. Några omständigheter som kunde berättiga att FAVRAB eller Hylte kommun underlåtit att tillämpa dessa förfaranderegler har inte framkommit.

Konkurrensverket har förelagt FAVRAB och Hylte kommun att redovisa vilka åtgärder de vidtar för att snarast avveckla kontrakten.

Konkurrensverket genomför under 2008 ett tillsynsprojekt av kommunernas och de kommunala avfallsbolagens hantering av avfallskontrakt. Som ett led i detta projekt granskas ett antal kommuners och kommunala avfallsbolags tilldelningar av avfallskontrakt.

Relaterad information