Ökat fokus på statsstödsfrågorna med ny lag

Publicerad

En ny svensk lag om tillämpningen av EU:s statsstödsregler kan minska förekomsten av olagligt statsstöd. Det framhåller Konkurrensverket i sitt remissyttrande till regeringen på betänkandet Olagligt statsstöd (SOU 2011:69).

Konkurrensverket bedömer att den nya lagen kan leda till ökad medvetenhet och kunskap om statstödsfrågorna hos de offentliga aktörer som berörs av regelverket, vilket är angeläget. Myndigheternas benägenhet att anmäla planerat stöd till Regeringskansliet torde också öka.

Konkurrensverket stödjer också förslaget i betänkandet att talan i statsstödsmål ska följa samma instansordning som konkurrensmål, det vill säga att talan om att stoppa eller återkräva olagligt statsstöd ska väckas i Stockholms tingsrätt och att det ska finnas möjlighet till överklagan i Marknadsdomstolen.

Konkurrensverket anser dock att ett olagligt statsstöd ska betalas tillbaka till staten och inte till stödgivaren. Enligt Konkurrensverket ökar detta incitamenten för potentiella stödgivare att inte bryta mot statsstödsreglerna.

Enligt betänkandet ska inte någon myndighet ha ett särskilt uppdrag att tillse att regelverket efterlevs och Konkurrensverket delar utredningens uppfattning i denna fråga. Men om det visar sig att reglerna är otillräckliga kan det bli aktuellt att ge ett sådant uppdrag till en myndighet.

Relaterad information