Ökad välfärd med öppnare gränser

Pressmeddelande

En fortsatt internationalisering av ekonomin kan bidra till ökad välfärd i Sverige. Men en förutsättning för detta är att vi har väl fungerande marknader i Sverige och att konkurrenstrycket är starkt även i fortsättningen.

En fortsatt regelreformering och en ökning av den konkurrensutsatta delen av svensk ekonomi är viktigt.

Det framgår av Konkurrensverkets rapport ”Väl fungerande marknader för ett konkurrenskraftigt Sverige – om regelreformering och offentlig näringsverksamhet”.

I rapporten slås fast att den internationalisering av handel som skett under senare år är till fördel för såväl rikare som fattigare länder. Globaliseringen skapar möjligheter för fler att producera varor och tjänster och att bjuda ut dem på en större marknad.

När konkurrensen på detta sätt skärps stimulerar det till ökad effektivitet, innovationskraft och utveckling. Det leder i sin tur till stärkt ekonomi på olika håll i världen, och därmed skapas förutsättningar för ökad välfärd åt fler.

- Ska vi i Sverige kunna dra fördelar av globaliseringen måste vi dessutom se till att skapa förutsättningar för fungerande konkurrens på lokala och nationella marknader, säger generaldirektör Claes Norgren.

När tidigare monopolverksamheter reformeras och utsätts för konkurrens är det viktigt att det sker på ett sådant sätt att inte de tidigare monopolisterna ges en fördel på marknaden. Samtidigt måste det finnas väl fungerande regelverk och institutioner som följer upp hur de efterlevs. Alla aktörer måste kunna agera utifrån likartade förutsättningar, menar Konkurrensverket i rapporten.

Ett annat problem som uppmärksammas i rapporten är att offentlig näringsverksamhet på konkurrensutsatta marknader många gånger riskerar att snedvrida konkurrensen och slå ut mer effektiv produktion från privata företag.

- Vi måste få tydliga regler för när, och hur, det ska vara tillåtet för offentliga aktörer att bedriva näringsverksamhet i konkurrens med andra aktörer på olika marknader. Huvudregeln bör vara att sådan verksamhet ska vara förbjuden, säger Claes Norgren.

Konkurrensverket pekar i rapporten också på vikten av effektiva sanktionsmöjligheter att ta till mot de kommuner som bedriver näringsverksamhet utanför sitt kompetensområde.

- Om företag i Sverige har möjlighet att växa och utvecklas på lokala och nationella marknader har de också stora chanser att lyckas internationellt. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för väl fungerande marknader, säger Claes Norgren.

För ytterligare information, kontakta:
Josefin Nilsson, föredragande, tfn 08-700 16 66 eller 073-773 16 66
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073 773 15 80

Relaterad information