Ökad konkurrensneutralitet inom public service förordas

Publicerad

I ett remissvar till Kulturdepartementet har Konkurrensverket kommenterat Public service-kommitténs betänkande inför tillståndsperioden som inleds 2014.

Konkurrensverket betonar vikten av att verksamheten för public service regleras så att utvecklingen på radio- och tv-området främjas, utan snedvriden konkurrens.

För att säkerställa tydliga, transparenta och tidsenliga regler borde frågan om public service bli föremål för helhetsanalys, menar Konkurrensverket. Konkurrensverket betonar bland annat att utvecklingen av nya tjänster bör ske teknikneutralt för att inte gynna enskilda aktörer, plattformar eller standarder.

Beträffande finansieringen av public service ställer sig Konkurrensverket tvekande till att public service-företagen konkurrerar om sponsrings- eller andra reklamintäkter. När så ändå sker efterlyser Konkurrensverket genomgående ökad transparens och särskilda redovisningskrav.

Relaterad information