Ökad effektivitet på marknaden för elektronisk kommunikation

Publicerad

Ändrade EU-direktiv innebär att lagen om elektronisk kommunikation, LEK, behöver ändras. Konkurrensverket har yttrat sig över regeringens förslag till ändringar.

Konkurrensverket stöder bland annat förslaget att bestämmelsen om funktionell separation i LEK ska omfatta även andra slag av nät än det metallbaserade accessnätet. Ett skäl till detta är förekomsten av synergier mellan olika nät, vilka annars skulle gå förlorade. Men eftersom åtgärden är mycket ingripande anser Konkurrensverket att det måste genomföras en noggrann analys innan beslut om separation fattas. Yttrandet innehåller också förslag på hur en sådan analys kan utformas.

Relaterad information