Offentliga upphandlingar kan bli effektivare

Publicerad

Att NOU:s verksamhet inordnas i Konkurrensverket skapar möjligheter för en effektivare tillsyn av den offentliga upphandlingen.

Det framgår av den skrivelse som Konkurrensverket lämnat till regeringen och som beskriver hur inordnandet av NOU:s verksamhet (Nämnden för offentlig upphandling) kan gå till. Samtidigt lämnas också myndighetens budgetförslag till regeringen.

Varje år upphandlar stat och kommuner varor och tjänster för cirka 400 miljarder kronor. För att dessa resurser verkligen ska ge bästa möjliga välfärd till medborgarna är det viktigt att de används effektivt.

Tillsynen av hur lagen om offentlig upphandling (LOU) efterlevs av myndigheter och offentligt ägda företag har varit eftersatt. Bland annat har Riksrevisionen i en skrivelse till riksdagen om de statliga bolagens upphandling påtalat att dessa inte alltid följer tillsynsmyndigheters och domstolars bedömningar och domar. Att detta förhållande har fått fortgå under lång tid kan i hög grad bero på avsaknaden av sanktioner (påföljder) när någon upphandlande enhet inte följer lagen.

– När riksdagen den 28 februari behandlade frågor om offentlig upphandling framgick att det finns stora förväntningar på det beredningsarbete som pågår inför den kommande lagstiftningen på området, säger generaldirektör Claes Norgren.

– Inför en ny lagstiftning på upphandlingsområdet är det viktigt att fokus läggs på ett förenklat regelverk som alla inköpare och leverantörer kan ta till sig, på kraftfulla sanktioner mot dem som inte följer lagen och på en effektivare tillsyn av lagöverträdelser, säger Claes Norgren.

Till sommaren inordnas NOU:s verksamhet i Konkurrensverket.

– De som i dag arbetar på NOU kommer givetvis att erbjudas fortsatt anställning hos Konkurrensverket. Utöver detta krävs resurstillskott om vi ska kunna leva upp till de nya krav som ställs på tillsyn och kunskapsspridning på upphandlingsområdet, säger Claes Norgren.

I budgetförslaget till regeringen begär Konkurrensverket en förstärkning med 8 miljoner kronor för detta ändamål. I övrigt kommer Konkurrensverket även i fortsättningen prioritera jakten på otillåtna karteller och på företag som missbrukar sin dominerande ställning, pröva större företagskoncentrationer och bidra med lösningar för att långsiktigt öka konkurrensen, företagandet och tillväxten.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 073-773 15 80

Relaterad information