Offentliga köp från eget bolag ska ske restriktivt

Publicerad

Konkurrensverket anser att de gemenskapsrättsliga så kallade Teckal-kriterierna ska införas permanent i LOU men understryker att Teckal-kriterierna ska tolkas restriktivt och inte ges en vidare tolkning än den praxis som fastställs av EU-domstolen.

Det framgår i Konkurrensverkets yttrande till regeringens utredning ”Offentlig upphandling från eget företag?! – och vissa andra frågor”.

I likhet med utredningen anser Konkurrensverket att det så kallade Teckal-undantaget ska införas permanent i lagen om offentlig upphandling (LOU) men att dess räckvidd inte bör begränsas till att gälla anskaffning av en fristående enhet hos en upphandlande myndighet. Konkurrensverket menar att undantaget även bör gälla för anskaffning inom en koncern, så länge kontroll- och verksamhetskriterierna är uppfyllda och anskaffningen inte är marknadsstörande.

Teckal-undantaget kan, enligt Konkurrensverket, inte bara tillämpas av upphandlande myndigheter som är lokala eller andra offentliga myndigheter, utan även av andra upphandlande myndigheter. Konkurrensverket delar utredningens bedömning att undantaget inte ska införas i lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) eller lagen om valfrihetssystem (LOV).

Möjligheten att använda frivillig förhandsinsyn vid avtal som ingåtts med stöd av Teckal-kriterierna ska övervägas anser Konkurrensverket.

Relaterad information