Offentliga aktörer ska sälja rätt

Publicerad

När kommuner och statliga myndigheter säljer varor eller tjänster får de inte agera så att konkurrensen drabbas. Just nu driver Konkurrensverket ett halvdussin mål i domstol för att få stopp på offentliga aktörer som går för långt.

Stat, kommuner och landsting har i grunden helt andra förutsättningar att bedriva säljverksamhet än privata företag. Möjligheten att ordna finansiering är helt olika. En myndighet går inte i konkurs, eventuella förluster i verksamheten kan täckas med bidrag från huvudmannen.

I sådana situationer befinner sig privata företag som agerar på samma marknad i underläge. Därför fick Sverige ett tillägg i konkurrenslagen 2010 som berör offentliga aktörer. Konkurrensverket har möjlighet att gå till domstol för att få till stånd förbud mot vissa verksamheter eller ageranden som stör konkurrensen.

Den 4 juli arrangerade Konkurrensverket ett seminarium i Visby med rubriken ”Offentliga aktörer ska inte slå undan benen på privata företag”. Avsikten var att diskutera lagstiftningens effekter.

– Kommuner eller staten ska inte med subventioner till den egna verksamheten missgynna och förstöra marknaden, vilket i slutändan drabbar konsumenterna. I stället bör de lägga en god grund för näringslivet, ofta på det lokala planet, att kunna växa av egen kraft, framhöll Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Hos Konkurrensverket pågår just nu ett arbete med att se på lagstiftningens effekter bland olika aktörer. Som del i detta arbete har enkätfrågor ställts till offentliga aktörer för att ta reda på vad de känner till om lagstiftningen och vad de själva har gjort för att anpassa sig efter den. Enkäten kommer att analyseras vidare under hösten.

Relaterad information