Offentlig information kan användas kommersiellt

Publicerad

Det ska vara tillåtet att vidareanvända offentlig information i kommersiella syften. Det menar Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

Konkurrensverket säger i ett remissyttrande ja till ett förslag till svensk lag om vidareutnyttjande av offentlig information för kommersiella syften under förutsättning att lagen kompletteras och förtydligas på vissa punkter.

Konkurrensverket framhåller dock att det utöver minimikraven i lagen behövs ytterligare åtgärder för att en fungerande marknad för offentlig information ska kunna utvecklas i enlighet med intentionerna i det EG-direktiv (PSI-direktivet) som ligger bakom lagen.

Till exempel måste gränsen mellan myndigheters offentliga verksamhet och näringsverksamheten bli tydligare. Dessutom måste myndigheter tvingas arbeta mer aktivt för att underlätta tillgången till informationen för den som vill nyttja den.

I grunden anser Konkurrensverket att myndigheter överhuvudtaget inte bör engagera sig i verksamhet som bedrivs på konkurrensutsatta marknader. Ett effektivt sätt att stimulera myndigheter att verka i enlighet med direktivets intentioner vore att de överhuvud taget inte tilläts att förädla grunddata för att bli aktörer på en konkurrensmarknad.

Relaterad information