Nya uppgifter kräver resurser

Publicerad

Konkurrensverket har lämnat sitt budgetunderlag för de kommande tre åren till regeringen.

Konkurrensverket har fått vidgat ansvarsområde och nya uppgifter, bland annat tillsynen av offentlig upphandling. Flera nya uppgifter kommer också att läggas på Konkurrensverket i en nära framtid. För att på ett effektivt sätt kunna fullgöra de uppgifter som i dag ligger på myndigheten, och med kraft kunna ta sig an kommande nya uppgifter, krävs en ökning av resurserna till Konkurrensverket.

En ny konkurrenslag kommer att träda i kraft under året, och ytterligare ansvarsområden kommer då att läggas på Konkurrensverket framöver. Exempel på nya uppgifter för Konkurrensverket är möjligheterna för avgiftsföreläggande och ansökningar om näringsförbud. Dessa förslag ingår i lagrådsremissen om ny konkurrenslag.

Inom området offentlig upphandling, där Konkurrensverket är tillsynsmyndighet, har regeringen förutskickat att förslag om möjlighet för Konkurrensverket att lagföra upphandlande enheter/myndigheter som inte följer upphandlingsreglerna. Detta kommer, när det genomförs, att kräva resurser. Statsrådet Mats Odell meddelade den 14/2 2008 att regeringens arbete är inriktat på att en lagstiftning ska träda i kraft den 1/1 2010. Ett remissförfarande kan ske redan under våren i år.

Inom regeringskansliet pågår ett arbete med att ta fram regler för offentlig säljverksamhet, vilket kan innebära ökade möjligheter för Konkurrensverket att ingripa mot konkurrensbegränsningar som uppstår vid offentlig säljverksamhet. Näringsminister Maud Olofsson sa i riksdagen den 27/2 2008 att en proposition på området avses presenteras under 2008.

Vi begär för budgetåren 2009, 2010 och 2011 en förstärkning med 24 miljoner kronor per budgetår.

Relaterad information