Nya uppdrag för Konkurrensverket i regeringens budget

Publicerad

- Regeringens fokus på konkurrenspolitiken, i vilken ingår satsningar på offentlig upphandling och väl fungerande marknader, är bra för konsumenter, företag, statliga myndigheter och kommuner.

Det säger Konkurrensverkets tf generaldirektör Jan-Erik Ljusberg i en kommentar till regeringens budget.

Konkurrensverket kommer enligt regeringens budgetförslag att få nya uppgifter. Det handlar om att tillämpa den kommande konfliktlösningsregeln vid offentlig säljverksamhet. Dessutom förbereda införandet av sanktionsmöjligheter mot de myndigheter och kommuner som inte följer upphandlingsreglerna.

Konsumenterna är vinnare - Det är konsumenterna och företagen som på sikt blir vinnare när konkurrensen fungerar väl. Den långsiktiga investering som regeringen nu gör med satsningar på offentlig upphandling och nya konkurrensregler kommer att visa sig mycket värdefull, säger Jan-Erik Ljusberg.

För att hantera den kommande konfliktlösningsregeln för privat och offentlig näringsverksamhet får Konkurrensverket en förstärkning på 10 miljoner kronor per år. Regeringen överväger att ge Konkurrensverket talerätt i upphandlingsmål, och för detta får myndigheten 25 miljoner kronor för tre år. Dessutom får Konkurrensverket 3 miljoner kronor per år för att förstärka och utveckla informationsverksamheten, särskilt vad gäller upphandlingsreglerna.

Konfliktlösning och valfrihetssystem De nya regler som planeras om konfliklösning när offentliga organ konkurrerar med privata företag och om valfrihetssystem skapar nya möjligheter för många entreprenörer. Ska de nya reglerna leda till den eftersträvade valfriheten och skapa nya möjligheter för företag att starta och växa krävs kunskap och information om dem. Uppdraget att ta fram information och sprida kunskap är därför viktigt för att intentionerna í de nya reglerna ska bli verklighet.

Att sätta fokus på konkurrens- och upphandlingsfrågorna kommer särskilt att gynna små och nya företag. När konkurrensen fungerar som bäst finns det större möjligheter för nya och för små företag att komma in på marknaderna. Det är också viktigt att öka möjligheterna för små och nya företag att kunna delta i offentliga upphandlingar.

Nya uppgifter - Konkurrensverket får nu nya uppgifter och vidgat mandat. Att informera om reglerna och därmed visa på de möjligheter som spelreglerna ger företag och myndigheter liksom kampen mot de som överträder konkurrensreglerna eller som inte följer upphandlingsreglerna blir viktiga uppgifter, säger Jan-Erik Ljusberg.

På upphandlingsområdet får Konkurrensverket ökade möjligheter att utöva tillsyn över den offentliga upphandlingen som varje år uppgår till omkring 500 miljarder kronor.

- Det är viktigt att se till att dessa pengar, som tillhör skattebetalarna, används på bästa möjliga sätt. De nya resurser som Konkurrensverket nu får är nödvändiga för att vi ska kunna utföra de nya uppgifterna på ett verkningsfullt sätt.

Fördubblat anslag för forskning Anslaget till konkurrensforskning höjs från dagens 6,8 miljoner kronor till närmare 13 miljoner för nästa år. I budgeten pekar regeringen bland annat på behov av forskning inom upphandlingsområdet.

- Det är mycket värdefullt att vi nu får möjligheter att stimulera till forskning på ett område som betyder så mycket för samhällsekonomin och välfärden som den offentliga upphandlingen gör, säger Jan-Erik Ljusberg.

Relaterad information