Nya skatteregler för ideell sektor kan leda till konkurrensproblem

Publicerad

Stiftelse- och föreningsskatteutredningens förslag riskerar leda till att skattegynnade näringsverksamheter som bedrivs av föreningar och trossamfund ökar i omfattning och riskerar uppkomma på fler marknader, vilket medför konkurrenssnedvridningar.

Utredningen föreslår att ideella föreningar och trossamfund ska undantas från skatteplikt vid drift av näringsverksamhet i syfte att finansiera den allmännyttiga verksamheten så länge denna del av intäkterna inte överstiger en fjärdedel av samtliga intäkter.

Konkurrensverket menar i sitt yttrande att förslaget riskerar ge upphov till konkurrenssnedvridningar och avstyrker bestämt förslaget. Konkurrensverket ser hellre att en lösning med ett höjt grundavdrag bör prövas och ställer sig positiv till utredningens förslag om att gemensamma bestämmelser om allmännyttiga ändamål för de aktuella ideella organisationsformerna bör gälla, liksom till de förändringar som föreslås när det gäller vad som ska räknas som allmännyttiga ändamål.

Utredningen framlägger ett flertal andra förslag som Konkurrensverket tillstyrker, däribland slopandet av begreppet ”direkt led” och hävdbegreppet samt att de särskilda bestämmelserna om skattefrihet för fastighetsinkomster slopas. Slutligen efterlyser Konkurrensverket en utredning som mer grundligt analyserar det ekonomiskt rationella i de undantag från skatteplikt som idag medges.

Relaterad information