Nya regler för direktupphandling

Publicerad

Den 1 juli 2014 träder nya regler i kraft gällande direktupphandling. Förutom en höjd direktupphandlingsgräns och krav på dokumentation av upphandlingar vars värde överstiger 100 000 kronor ska en upphandlande myndighet eller enhet besluta om riktlinjer för användning av direktupphandling.

Riktlinjer och dokumentation

Från och med den 1 juli 2014 ska upphandlande myndigheter och enheter anta riktlinjer för direktupphandling. Syftet med kravet på riktlinjer är bland annat att se till att upphandlande myndigheter och enheter tillämpar ett strategiskt förhållningssätt för offentlig upphandling, inte minst vid direktupphandling. Dokumentationsplikten innebär den upphandlande myndigheten eller enheten ska dokumentera skälen för sitt beslut när de gör inköp som överstiger 100 000 kronor.

Höjd direktupphandlingsgräns

Den 1 juli 2014 höjs även gränsvärdet för direktupphandling. Den nya direktupphandlingsgränsen är 505 800 kronor för direktupphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och 939 342 kronor för direktupphandlingar enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

Information om riktlinjer och dokumentationsplikten

Konkurrensverket har tagit fram information om riktlinjer för direktupphandling samt information om dokumentationsplikten och förslag på dokumentationsblankett. För att underlätta hanteringen och öka effekten av direktupphandlingarna kan det vara nödvändigt att skaffa ett elektroniskt systemstöd för att säkerställa ordning och reda bland inköp och avtal.

Konkurrensverkets fortsatta arbete - vi kommer under hösten 2014 att arbeta vidare med hur en organisation på bästa sätt kan hantera sina direktupphandlingar med fokus på effekt, organisation och systemstöd. Vi planerar även att förtydliga de juridiska frågorna kring definitionen av en upphandlande myndighet och frågan om hur liknande varor och tjänster ska sammanräknas.

Relaterad information