Nya lagar om offentlig upphandling

Publicerad

Från den 1 januari 2017 gäller nya lagar för offentlig upphandling. Sverige har implementerat EU:s upphandlingsdirektiv från 2014: ett klassiskt direktiv, ett försörjningsdirektiv och ett koncessionsdirektiv.

Den svenska upphandlingslagstiftningen bygger till stor del på EU-lagstiftningen och för Sveriges del innebär de nya direktiven att de tidigare gällande LOU och LUF har upphört och ersatts med helt nya lagar.

Utöver de nya lagarna för offentlig upphandling (LOU) och upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) har även en helt ny lag för tilldelning av bygg- och tjänstekoncessioner införts.

Vad är en koncession?

En koncession utmärks av att ersättningen för arbetet eller tjänsten helt eller delvis utgörs av rätten att utnyttja föremålet för koncessionen. En koncession kan utgöra en överenskommelse mellan en upphandlande myndighet och en leverantör om att denne får möjlighet att ta betalt för sin leverans genom att ta ut en avgift från dem som nyttjar tjänsten. Det kan till exempel vara fråga om en leverantör som byggt en väg och tar ut en vägavgift eller en leverantör som ges rätt att driva en personalrestaurang hos en myndighet och får ta betalt av restaurangens gäster.

Huvudsakliga nyheter om koncessioner

Byggkoncessioner har sedan tidigare varit delvis reglerade genom direktiven om offentlig upphandling men ersätts nu av lagen om koncessioner (LUK). Tjänstekoncessioner var däremot undantagna från tidigare upphandlingsdirektiv, men omfattades av de allmänna unionsrättsliga principerna för upphandling i de fall koncessionen hade ett bestämt gränsöverskridande intresse.

Vad som utmärker LUK är att lagen inte innehåller några detaljerade regler utan istället ger upphandlande myndigheter och enheter frihet att organisera förfarandet för val av koncessionshavare. Reglerna går i huvudsak ut på att EUF-fördragets allmänna principer ska iakttas, det vill säga principer om likabehandling, icke-diskriminering, ömsesidigt erkännande, öppenhet och proportionalitet.

Genom LUK kan upphandling av koncessioner bli föremål för överprövning. Även bestämmelserna om avtalsspärr ska tillämpas vid tilldelning. En leverantör kan vidare utnyttja rätten till skadestånd för skada om upphandlande myndighet eller enhet inte följt bestämmelserna i lagen.

Konkurrensverket utövar tillsyn över lagen om koncessioner och har en möjlighet, och i vissa fall en skyldighet, att ansökan om upphandlingsskadeavgift hos allmän förvaltningsdomstol. Upphandlingsskadeavgiften kan uppgå till lägst 10 000 kronor och högst 10 000 000 kronor. Avgiften får dock inte överstiga tio procent av koncessionens värde.

Senast uppdaterad:

Relaterad information