Nya domar om upphandlingsskadeavgift mot Akademiska Hus

Publicerad

Förvaltningsrätten i Göteborg har den 2 april 2015 beslutat att det statliga fastighetsbolaget Akademiska Hus AB ska betala sammanlagt 975 000 kronor i upphandlingsskadeavgift. Förvaltningsrätten gör därmed samma bedömning som Konkurrensverket och Kammarrätten i Sundsvall tidigare har gjort: Akademiska Hus omfattas av lagen om offentlig upphandling. 

Ärendena rör sex olika avtal om köp av tjänster och byggentreprenader som Akademiska Hus slöt med leverantörer år 2013. Avtalen var sammanlagt värda mer än 13 miljoner kronor. Inga av kontrakten föregicks av offentliga upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling.

Konkurrensverket ansökte i juli 2014 att Akademiska Hus skulle betala upphandlingsskadeavgift för dessa överträdelser. Förvaltningsrätten har i domen för de sex ärendena gett fullt bifall till Konkurrensverkets talan. Akademiska Hus kan överklaga domen till Kammarrätten i Göteborg.

Det är tredje gången sedan år 2011 som Konkurrensverket vänt sig till domstol för att få prövat om Akademiska Hus omfattas av lagen om offentlig upphandling. I en dom den 23 januari 2015 fann Kammarrätten i Sundsvall att Akademiska Hus omfattas av lagen, och dömde bolaget att betala tre miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att bolaget utan offentlig upphandling hade slutit avtal med en leverantör om utbyggnad av Sveriges Lantbruksuniversitets lokaler i Umeå.

Akademiska Hus har överklagat kammarrättens dom till Högsta förvaltningsdomstolen, som ännu inte har tagit ställning till om prövningstillstånd ska meddelas i det målet.

Senast uppdaterad:

Relaterad information