Ny statistikrapport ger klarare bild av den offentliga upphandlingen

Pressmeddelande

Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket har tagit fram en ny rapport med statistik om offentlig upphandling. Rapporten visar bland annat att upphandlingar som avser ramavtal ökar och att tre fjärdedelar av anbudsgivare är företag med färre än 50 anställda.

Värdet av den offentliga upphandlingen i Sverige uppgick 2014 till drygt 634 miljarder kronor. Det motsvarade knappt en femtedel av BNP, exklusive moms. Totalt 18 345 upphandlingar annonserades i enlighet med upphandlingsreglerna 2015. Det är några av slutsatserna i rapporten Statistik om offentlig upphandling 2016 som Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket har tagit fram. Rapporten ger en klarare bild av hur den offentliga upphandlingen i Sverige fungerar och innehåller även internationella siffror.

– Statistiken är central för vår verksamhet, säger Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten. Den är ett viktigt underlag för att vi ska kunna ge ett väl underbyggt stöd till både upphandlare och leverantörer.

– För Konkurrensverket är statistiken ett viktigt verktyg, säger Dan Sjöblom, generaldirektör på Konkurrensverket. Den används både i vår tillsynsverksamhet på upphandlings- och konkurrensområdena och som underlag för utredningar och marknadsanalyser. Vi har under flera år arbetat för att förbättra statistiken och fortsätter detta arbete tillsammans med Upphandlingsmyndigheten.

Enligt rapporten har användningen av ramavtal ökat kraftigt de senaste åren. 2015 avsåg mer än var tredje annonserad upphandling ramavtal. 2009 låg den siffran på endast 7 procent. Högst andel ramavtalsupphandlingar hade landstingen där 43 procent av alla upphandlingar avsåg ramavtal. Andelen upphandlingar som styrs av EU:s upphandlingsdirektiv har ökat från 24 procent 2009 till 38 procent 2015.

Rapporten innehåller även ett kapitel om små och medelstora företags deltagande i offentliga upphandlingar. Statistiken visar att drygt tre fjärdedelar av anbudsgivarna var mikroföretag eller små företag. Stora företag utgjorde endast fyra procent av anbudsgivarna. Mikroföretag och små företag stod tillsammans dock bara för drygt hälften av de kontrakt som tecknades. Detta berodde dock inte på att en större andel av stora företags anbud ledde till kontrakt, utan istället på att större företag var betydligt mer aktiva som anbudsgivare än mindre företag. Stora företag lämnade i genomsnitt 22,5 anbud vardera, att jämföra med 3,2 anbud för små företag och 2,0 anbud för mikroföretag.

– Det krävs mer kunskap för att avgöra vad dessa skillnader beror på, säger Inger Ek. Den här rapporten är ett bra underlag, men djupare analyser krävs för att förstå sambanden.

För ytterligare information, kontakta:      
Stefan Jönsson, Konkurrensverket, tfn 08-700 15 95, stefan.jonsson@kkv.se
Andreas Larsson, Upphandlingsmyndigheten, tfn 08-586 217 93, andreas.larsson@uhmynd.se
Åsa Olsson, kommunikationschef, Upphandlingsmyndigheten, tfn 08-586 217 99, asa.olsson@uhmynd.se
                  

Senast uppdaterad:

Relaterad information