Ny rapport: Regelförändringar i transportsektorn

Publicerad

Rapporten "Regelförändringar i transportsektorn - Effekter av omregleringar inom inrikesflyg, taxi, kommersiell tågtrafik och bilprovning" har skrivits av Statens väg- och transportforskningsinstitut på uppdrag av Konkurrensverket.

Rapporten har följt upp utvecklingen efter regelreformeringarna inom fyra marknader: inrikesflyg, taxi, kommersiell persontrafik på järnväg och fordonsbesiktning. Reglerna har sällan avskaffats helt utan har ersatts med en uppsättning regler med ett annat, mindre ingripande regelverk.

Flyg

Regelreformeringen av inrikesflyget tog sin början 1992. Författaren konstaterar att regelförändringarna har lett till en viss ökning av konkurrensen men utan att åtföljas av sänkta biljettpriser. En delförklaring till prisökningarna kan vara att den tidigare prisregleringen orsakade ett efterfrågeöverskott som efter reformeringen drev upp biljettpriset mot en jämvikt.

Taxi

Taximarknaden omreglerades 1990. Författaren konstaterar att priset på privata taxiresor har stigit mer än KPI efter regelreformeringen. Antalet taxibilar har under samma period, justerat för befolkningsökningen, ökat med 22 procent. Produkten taxiresa har emellertid förändrats, främst genom minskade väntetider, vilket har ett värde för konsumenterna. För samhällsbetalda resor har priset stigit mindre än för privatresor, vilket kan vara ett tecken på att konsumentmakten kan utnyttjas bättre vid upphandlingar än vid köp av enstaka resor.

Järnväg

Den konkurrensutsatta trafiken påbörjades i december 2011. Den korta tid som gått sedan marknadsöppningen har, enligt skribenten, inte inneburit mer än en marginell ökning av antalet avgångar och av nya företag. Det är också för tidigt att uttala sig om konsekvenserna för antalet resenärer och för prisnivån. Utvecklingen i järnvägssektorn innebär i dagsläget att den andel av persontrafiken som bedrivs på kommersiella villkor minskar och istället omfattar den samhällsköpta trafiken snart hälften av all persontrafik i landet.

Bilbesiktning

I juli 2010 reformerades marknaden för fordonsbesiktning genom att privata företag tillåts erbjuda sådana tjänster. Tillgängligheten har, enligt studien, förbättrats något genom att fler besiktningsanläggningar öppnats men pris, geografisk spridning, flexibilitet vad avser besiktningstider eller kvaliteten på besiktningarna har hittills inte förändrats.

Relaterad information