Ny prioriteringspolicy för Konkurrensverkets tillsynsverksamhet

Publicerad

En ny prioriteringspolicy för hur Konkurrensverket ska prioritera vilka tillsynsärenden som ska utredas har lagts fast. Policyn gäller för tillsyn enligt konkurrens- och upphandlingsreglerna.

Den nya policyn för hur Konkurrensverket ska prioritera de tillsynsärenden som ska utredas vidare har varit ute på konsultation hos intressenter och allmänheten. Efter att synpunkter har kommit in har en ny policy nu trätt i kraft.

Konkurrenstillsyn
Vid prioriteringen av konkurrenstillsynsärenden väger Konkurrensverket in följande faktorer:
• Om problemet orsakar skada för konkurrensen och konsumenterna
• Hur viktigt det är att få ett vägledande avgörande
• Om Konkurrensverket är bäst lämpat att agera
• Om det finns förutsättningar att med stöd av konkurrensreglerna effektivt utreda och ingripa mot problemet.

I den nya policyn heter det bland annat att den viktigaste prioriteringsgrunden är förfarandets förmåga att skada konkurrensen och konsumenterna. Konkurrensverket bedömer här nyttan av ett ingripande för en större grupp konsumenter och den samhällsekonomiska vikten av att konkurrensbegränsningen i fråga undanröjs.

Upphandlingstillsyn
Det upphandlingsrättsliga regelverket ger i första hand en möjlighet för leverantörer att själva bevaka sina intressen vid upphandlingar genom att ansöka om överprövning av en upphandling eller av ett avtals giltighet.

I prioriteringen av upphandlingstillsynsärenden väger Konkurrensverket in följande faktorer:
• Hänsyn till det allmänpreventiva syftet och/eller behovet av vägledning.
• Bristerna i den upphandlande myndighetens eller enhetens agerande.
• Hur stort allmänintresset är.
• Om Konkurrensverket är bäst lämpat att agera.
• Hur omfattande utredningsinsatsen är i förhållande till förutsättningarna att nå önskat resultat.

Den nya prioriteringspolicyn utgår från Konkurrensverkets uppgift att främja en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom presenterade den nya prioriteringspolicyn vid Konkurrensrättsforum i Stockholm.

Senast uppdaterad:

Relaterad information