Ny organisation för upphandlingsstödet

Publicerad

Regeringen har i sin budget för 2015 aviserat att en ny organisation för ett nationellt stöd för offentlig upphandling ska bildas. Förändringarna innebär bland annat att uppdraget för Konkurrensverket och myndighetens organisation och personal påverkas.

Upphandlare och leverantörer som är i behov av stöd och vägledning inför offentliga upphandlingar ska också få det framgent. Det arbete som hittills gjorts för att bygga upp ett samlat nationellt upphandlingsstöd kommer nu att tas över av annan organisation än Konkurrensverket.

Konkurrensverkets prioriteringar beträffande det samlade upphandlingsstödet har varit, och kommer att vara, att tillförsäkra största möjliga nytta för våra intressenter, det vill säga upphandlade myndigheter, leverantörer och skattebetalare. Detta har gjorts genom att fokusera på, att försäkra oss om, en hög kompetensnivå inom alla de samhällsområden där upphandling används som ett strategiskt verktyg, såväl internt som i samverkan med andra organisationer.

Regeringen, både den tidigare och den nuvarande, har vid flera tillfällen uttalat att upphandlingsfrågorna är prioriterade, och då särskilt framhållit behovet av ett samlat upphandlingsstöd. Konkurrensverket bidrar även fortsättningsvis gärna till att vi i Sverige kan tillhandahålla ett upphandlingsstöd i världsklass.

Under den korta tid, mindre än ett år, som det nationella upphandlingsstödet samlats hos Konkurrensverket har vi som jobbar med frågorna hunnit notera att det finns vinster att hämta när stödfunktion och tillsynsfunktion har nära kontakter. Upphandlingens intressenter kommer, oavsett organisationsform, att behöva följa och förhålla sig till det samlade budskapet från både tillsyns- och stödfunktionerna. Konkurrensverket kommer även framöver att ha som ambition att bidra till samsyn och tydlighet i dessa viktiga frågor.

Konkurrensverket har, inom ramen för det hittillsvarande uppdraget, valt att organisera verksamheten inom myndigheten på ett liknande sätt, vilket innebär att stöd- och tillsynsverksamheterna är tydligt separerade. Syftet med detta har varit att skapa förtroende för myndigheten.

De nu aviserade förändringarna av organisation, uppdrag och ansvarsområde för ett nationellt upphandlingsstöd innebär att all personal påverkas.

Konkurrensverkets personal är vår absolut största och viktigaste tillgång. Myndigheten har under det senaste året bedrivit ett genomgripande förändringsarbete för att ta emot det samlade upphandlingsstödet och i det närmaste dubblera personalstyrkan. Ledord i det arbetet har varit transparens, respekt och delaktighet. Detta är del av Konkurrensverkets värdegrund och kommer att prägla även det framtida arbetet.

Personalen på Konkurrensverket kommer att genomföra det arbete regering ålägger dem, inklusive att förbereda och genomföra organisationsförändringar för att uppnå regeringens ambitioner på bästa sätt.

Dan Sjöblom
Generaldirektör Konkurrensverket

Relaterad information