Ny informationsmyndighet för upphandling behövs inte

Pressmeddelande

Att bygga upp en ny myndighet för att informera om offentlig upphandling är ett dyrt och mindre lämpligt sätt att nå målet: ett effektivare stöd till upphandlare och leverantörer. Den statliga myndighet som är bäst lämpad för att ge information om upphandlingsreglerna och dess tillämpning är Konkurrensverket.

– Upphandlande myndigheter/enheter och leverantörer behöver en stark myndighet som kan möta intressenternas behov. Inte en splittrad myndighetsstruktur, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom i en kommentar till Konkurrensverkets yttrande över betänkandet Upphandlingsstödets framtid som nu överlämnats till regeringen.

– Konkurrensverket är den bäst lämpade myndigheten för detta uppdrag.

De leverantörer och upphandlare som söker information i knepiga frågor som rör till exempel hur lagen ska tolkas bör få detta från en instans som har kapacitet och kompetens att ta ansvar för detta. Att få information som senare visar sig vara felaktig kan få stora konsekvenser med felaktigt utförda upphandlingar, överprövningar, och böter (upphandlingsskadeavgift) som följd.

Det är dyrt att starta upp en ny myndighet. Samordning med en befintlig myndighet innebär att funktioner kan utnyttjas effektivt. Det gäller inte bara administrativa system, utan även kompetensförsörjning och personalens utveckling.

– Det är lättare att anställa medarbetare med spetskompetens till en organisation med ett övergripande ansvar för upphandlingsfrågorna än med ett begränsat informationsansvar.

Konkurrensverket betonar att ett samlat framtida upphandlingsstöd hos Konkurrensverket också innebär att flera besvärliga gränsdragningsproblem kan undvikas.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Delden, avdelningschef, tfn 08-700 16 34 eller 076-542 16 34
Kerstin Riese, kommunikationsansvarig, tfn 08-700 16 58, eller 076-542 16 59

Relaterad information