Normalt ingen moms för ideella föreningar

Publicerad

När den svenska mervärdesskattelagstiftningen ska anpassas till reglerna på EU-nivå är det viktigt att de undantag från skatteplikt som införs inte medför snedvridna konkurrensförhållanden mellan olika aktörer.

Den svenska mervärdesskattelagstiftningen har en bristande överensstämmelse med reglerna på EU-nivå och måste därför förändras. I rapporten föreslås ett antal åtgärder för att de subjekt som idag undantas från mervärdesskatteplikt, som ideella föreningar och trossamfund, även fortsättningsvis ska slippa betala mervärdesskatt.

I yttrandet till regeringen betonar Konkurrensverket att viss konkurrensutsatt verksamhet som icke-vinstdrivande organisationer bedriver inte får undantas från mervärdesskatteplikt när den finansierande verksamheten är av stor omfattning och bedrivs på liknande villkor som det privata näringslivet. Detta eftersom det riskerar att leda till konkurrenssnedvridningar.

Utredningen föreslår dessutom att alla beskattningsbara personer med en omsättning som inte överstiger 250 000 kronor per beskattningsår ska befrias från mervärdesbeskattning. Konkurrensverket ser uppenbara fördelar med att alla små aktörer, oavsett verksamhetsform, behandlas likvärdigt ur skattehänseende. Förändringen kan dämpa konkurrenssnedvridningar mellan aktörer som idag behandlas olika ur skattehänseende. Konkurrensverket vill samtidigt varna för de tröskeleffekter som gränsvärden av detta slag kan ge upphov till.

Slutligen tillstyrker Konkurrensverket förslaget om obligatorisk skattskyldighet vid uthyrning av lokaler. Förändringen bidrar till minskad administrativ börda samt ett förenklat och mer lättöverskådligt regelverk.

Relaterad information