Nej till nuvarande förslag om

Publicerad

Fler leverantörer av e-legitimation är positivt. Det förslag som presenterats har däremot sådana brister att det inte bör genomföras. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

Det är önskvärt att privatpersoner ska kunna välja mellan flera konkurrerande leverantörer av e-legitimationer, och att alla e-legitimationer som uppfyller de krav som ställs ska kunna användas för e-tjänster som erbjuds av både offentliga myndigheter och för privata tjänster. Det skriver Konkurrensverket i sitt yttrande över betänkandet E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation (SOU 2010:104).

Konkurrensverket instämmer därmed med utredningens intentioner. Konkurrensverket avstyrker däremot utredningens förslag eftersom förslagen inte är tillräckligt genomarbetade och konsekvenserna inte är tillräckligt utredda för att det ska kunna läggas till grund för lagstiftning. Konkurrensverket anser även att andra alternativ än valfrihetssystem bör belysas innan beslut fattas om vilket alternativ som ska väljas.

Relaterad information