Mindre byråkrati ger fler anbud

Publicerad

Anpassa betalningsvillkor till mindre företags villkor, gör upphandlingar mindre och öka upphandlarnas kunskaper om villkoren för små och medelstora företag.

Det skulle underlätta för fler små och medelstora företag att delta i de offentliga upphandlingarna. Förslagen kommer från en intervjuundersökning som Konkurrensverket låtit göra.

Enligt de intervjuade konsultföretagen finns det en föreställning hos många mindre företag att offentliga upphandlingar är krångliga, byråkratiska och tar en massa tid. Därför avstår många från att lägga anbud när kommunerna eller staten ska köpa varor och tjänster.

En annan uppfattning är att många offentliga upphandlingar inte är anpassade till de små och medelstora företagen. Det kan handla om för stora volymer, för långa kontraktstider och betalningsvillkor som innebär betalning i efterhand i stället för löpande under kontraktstiden. Flera villkor som ställs i anbuden passar inte små och medelstora företags sätt att arbeta.

Det är ett problem att många mindre och medelstora företag avstår från att lämna anbud vid offentliga upphandlingar. Det innebär att många upphandlingar går till stora och redan väl etablerade företag. Därmed kan inte den innovationskraft, förmåga till anpassning och den lokala kunskap som ofta finns hos mindre företag inte tas tillvara vid offentliga upphandlingar. Konkurrensverket har därför låtit ARS Research AB intervjua företrädare för konsultbolag som hjälper företag att lämna anbud vid offentliga upphandlingar för att ta reda på vilka problem som de små och medelstora företagen upplever.

I rapporten ”Behovet av stöd och hjälp till små och stora företag vid offentlig upphandling” anges också en rad förslag som förts fram från de tillfrågade konsultföretagen under intervjuerna. Bland förslagen kan nämnas att kunskapen hos upphandlarna bör öka om de små och medelstora företagens villkor, att de administrativa kraven bör minska vid upphandlingar, att avtalstiden bör kortas för att inte utestänga mindre företag och att kommunerna bör informera bättre om kommande upphandlingar.

Relaterad information