Mer till forskning om konkurrens och upphandling

Pressmeddelande

Hur regioners näringsliv påverkas av offentliga inköp av tjänster, statsstödsregler och kommunalrätt och beslutsprocessen kring en omstrukturering av en tidigare reglerad marknad. Det är några av de projekt som Konkurrensverket nu ger forskningspengar till.

Varje år ger Konkurrensverket medel till forskning för att öka kunskaperna kring olika frågor som rör konkurrens och offentlig upphandling. I årets budget har anslaget till forskning ökat med drygt sex miljoner kronor till sammanlagt 13 miljoner kronor för år 2009. Konkurrensverket har nu fattat beslut att ge medel till nio nya forskningsprojekt.

- Att bidra till ökad kunskap är viktigt för att förstå hur företag, konsumenter och organisationer beter sig på olika marknader. Resultaten av forskningen kommer på sikt att vara till hjälp för olika aktörer att bidra till fungerande konkurrens och ännu bättre offentliga upphandlingar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Statsstöd och kommunalrätt En fråga som ska studeras är hur det regionala näringslivet påverkas när till exempel en kommun köper in tjänster från privata aktörer i stället för att utföra tjänsterna i egen regi. Detta projekt ska genomföras av Institutet för Näringslivsforskning. Ansvarig för projektet är Henrik Jordahl.

Statsstödsregler inom EU är ett område som ibland betecknas som styvmoderligt behandlat i svensk litteratur. Det vill Tobias Indén vid juridiska institutionen vid Umeå Universitet ändra på. Han får nu medel för att se hur EG:s statsstödsregler står i relation till bland annat svensk kommunalrätt, upphandlingsregler och möjligheter för företag som missgynnats att få skadestånd.

Hur fungerar konkurrensen mellan originalläkemedel, parallellimporterade läkemedel och generiska kopior? Det ska Handelns Utredningsinstitut ta reda på. En fråga som Lars Persson med kollegor vid Stiftelsen Institutet för Näringslivsforskning ska studera närmare är hur innovativa entreprenörsföretag klarar sig i konkurrensen.

Informationsutbyte vid upphandlingar Informationsutbyte i samband med offentliga upphandlingar kan påverka konkurrensen. Det är numera lätt och snabbt att utbyta information, till exempel via internet, och det leder till att transparensen ökar. På vissa marknader kan ökat informationsutbyte minska möjligheterna för fungerande konkurrens, och det kan till exempel gälla inför offentliga upphandlingar. Detta ska Hans Henrik Lidgard vid Lunds universitet studera närmare.

Hur skiljer sig det slutliga resultatet från det anbud som accepterades vid en offentlig upphandling? Detta ska nu studeras, särskilt på marknaderna för upphandlad busstrafik och anläggningsmarknaden. Det är Jan-Eric Nilsson vid Statens Väg- och transportforskningsinstitut som ska utföra projektet.

Butikskedjors förändring Stora livsmedelskedjor förändras och utvecklas hela tiden. Detta projekt, som utförs under ledning av Lennart Hjalmarsson vid Göteborgs universitet, ska bland annat undersöka om ändringarna i plan- och bygglagen har inneburit förändringar för konkurrensen. Där stadgas numera att konkurrensaspekter ska vägas in i planeringsprocessen.

Vilka, och hur stora, skador som en kartell kan föra med sig ska undersökas av Copenhagen Business School. Bland annat ska det tidigare svenska kartellregistret, där lagliga karteller registrerades en gång i tiden, användas som utgångspunkt.

Bredd i projekten Hur resultatet av en omstrukturering av en marknad blir avgörs av hur beslutsprocessen ser ut och av de som fattar besluten. Detta ska undersökas närmare av Magnus Söderberg vid University of South Australia. Han ska i sitt forskningsprojekt särskilt utgå från förändringarna på den svenska elmarknaden under åren 1980-2004.

- Den är bra att de projekt som nu får bidrag för att bedriva forskning har en så stor bredd. Det speglar förhållandet att konkurrensapekter finns med inom stora delar av samhällslivet, säger generaldirektör Dan Sjöblom.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, pressekreterare, tfn 08-700 15 80 eller 076-542 15 80
Josefin Nilsson, föredragande, tfn 08-700 16 66

Relaterad information