Mer konkurrens vid försvarsupphandlingar

Publicerad

Konkurrensverket tillstyrker förslaget om att införa en ny upphandlingslag anpassad till de särskilda förhållanden som råder på försvars- och säkerhetsmarknaden.

Konkurrensverket anser att det är viktigt att konkurrensutsätta inköp av varor och tjänster även på försvars- och säkerhetsområden.  

Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter på bästa sätt ska använda de offentliga medel som finansierar offentliga upphandlingar, genom att uppsöka och dra nytta av konkurrensen på den aktuella marknaden. Samtidigt syftar regelverket till att ge leverantörerna möjlighet att tävla på samma villkor i varje upphandling.  

Konkurrensverket vill också framhålla vikten av att de undantag som finns i författningsförslaget ska användas restriktivt för att inte syftet med regleringen ska gå förlorat.  

Konkurrensverket delar även utredningens bedömning att försvars- och säkerhetsupphandlingslagen så långt det är möjligt bör överensstämma med LOU och LUF. Detta under förutsättning att det inte är direkt olämpligt eller en avvikelse är påkallat utifrån försvars- och säkerhetsområdets speciella förutsättningar.  

Vi vill särskilt poängtera vikten av att tillsynsmyndigheten har tillräckliga instrument för att avskräcka från missbruk av lagstiftningen. Konkurrensverket anser också att fler överträdelser bör kunna leda till upphandlingsskadeavgift bl.a. domstolstrots, beloppstaket bör utgå samt att tillsynsmyndigheten bör kunna kräva in handlingar av upphandlande myndigheter och enheter. Konkurrensverket vill också ha en preskriptionsfrist om två år, istället för den föreslagna om ett år.

Relaterad information