Med nulägesbeskrivning kan reformer utvärderas bättre

Publicerad

Innan en ny reform verkställs bör det stå klart hur den ska utvärderas i efterhand. Utan en nulägesbeskrivning är det svårt att i efterhand avgöra om en reform var varit framgångsrik eller inte. Det framhåller Konkurrensverket i delrapporten Konkurrensen i Sverige 2013 som överlämnats till regeringen.

Fokus kommer att ligga på områden med etableringshinder eller där det på annat sätt råder bristfällig konkurrens. I uppdraget ingår också att analysera behovet av fördjupning eller komplettering av utvärderingar av tidigare regelreformeringar. Denna senare del av uppdraget redovisas nu i en delrapport till regeringen.

Konkurrensverket har utgått från Statskontorets rapport Utvärderingar av om- och avregleringar – en kartläggning (2012:10). På några områden pågår en kontinuerlig översyn, eller så är en utvärdering i nuläget inte verkningsfull enligt Konkurrensverket. På två områden lägger Konkurrensverket fram konkreta förslag.

Det handlar för det första om att innan en ny reform genomförs bestämma hur en utvärdering ska genomföras. Att göra en nulägesbeskrivning är viktigt för att i efterhand kunna mäta förändringar och effekter.

Det andra förslaget handlar om att ta fram en analytisk verktygslåda som gör det möjligt att objektivt utvärdera reformer inom skola och förskola.

Konkurrensverket pekar också på möjligheten att utvärdera den obligatoriska skyltningen med jämförpriser på taxiblar för att se vilka effekter den haft.

Relaterad information