Många fördelar med att tillämpa koncessionslagen även för kollektivtrafik

Publicerad

Konkurrensverket ser positivt på förslaget att den nya lagen om upphandling av koncessioner (LUK) ska tillämpas för kollektivtrafik. Detta framgår i yttrandet till Näringsdepartementets promemoria ”Tilldelning av koncessioner för kollektivtrafik”.

Förslaget i promemorian innebär att reglerna om överprövning, tillsyn och upphandlingsskadeavgift görs tillämpliga även för koncessioner för kollektivtrafik. Detta kan väntas leda till en ökad tydlighet, mindre rättsosäkerhet, bättre kontrollmöjligheter och en effektiv överprövning samt därmed ett ökat förtroende för tilldelning av koncessionsavtal och en ökad användning av avtalsformen.

Konkurrensverket tillstyrker därför i huvudsak förslagen som lämnas i promemorian. Dock har Konkurrensverket lämnat några synpunkter om direkttilldelningsförbudet, koncessioners varaktighet och begreppsanvändningen samt konsekvensbeskrivningen och behovet av upphandlingsstöd.

Bland annat anser Konkurrensverket att det finns goda skäl till att den nya Upphandlingsmyndighetens uppdrag bör omfatta upphandlingsstödjande åtgärder avseende kollektivtrafik – såväl för tjänsteavtal som för koncessioner. Mer om detta finns att läsa i Konkurrensverkets yttrande.

Senast uppdaterad:

Relaterad information