Lika villkor för offentligt och privat

Pressmeddelande

Hinder för en fungerande konkurrens måste bort. Det slår Konkurrensverket fast i en rapport som nu överlämnats till regeringen. Särredovisning av offentlig verksamhet som är utsatt för konkurrens, för att skapa likartade villkor, är ett av förslagen.

Det är en bred palett av åtgärder som Konkurrensverket nu lyfter fram för att förbättra och stärka konkurrensen på en rad olika områden.

– Det är konsumenterna som drabbas när konkurrensen inte fungerar ordentligt. Därför är det viktigt att undanröja konkurrenshinder och släppa fram företag med skaparkraft och friska idéer, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Ett område som lyfts fram i rapporten är att privata aktörer kan uppleva att de konkurrerar med offentliga aktörer på olika villkor. Bland annat kan blotta misstanken om att offentliga aktörer som kommuner, landsting och statliga myndigheter subventionerar egna verksamheter som drivs i konkurrens med privata företag påverka privata aktörers strategier och investeringsbeslut negativt. Konkurrensverket föreslår därför att det ställs krav på offentliga aktörer att särredovisa den verksamhet som är konkurrensutsatt. 

– Offentlig särredovisning av den konkurrensutsatta verksamheten gör att spelreglerna för marknadens aktörer blir tydligare. Samtidigt blir det möjligt för såväl de offentliga aktörerna som allmänheten att förvissa sig om att skattepengar inte används för att snedvrida konkurrensen och missgynna privata konkurrenter, säger Dan Sjöblom.

– Ta till exempel Badanstalten i Strömstad som driver gym- och spaverksamhet i konkurrens med privata entreprenörer. Vid vår granskning av den verksamheten har vi gjort bedömningen att den subventionerats med skattemedel och därmed slagit undan benen för privata konkurrenter. Det är varken lagligt eller rimligt, säger Dan Sjöblom. 

Andra förslag som lyfts fram i rapporen för att stärka konkurrensen är till exempel:

  • Ge Konkurrensverket rätt att förbjuda konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet i kommuner, landsting och statliga myndigheter.
  • För att främja konkurrensen och snabba upp byggandet av nya bostäder föreslås att anbudsförfarande bör vara den vanligaste formen för anvisning av kommunal mark.
  • Gör det obligatoriskt för tandläkare att tillhandahålla uppdaterade prislistor på prisjämförelsetjänsten 1177 Vårdguiden. Det ger patienter större möjlighet att jämföra olika tandläkare och välja den som passar dem bäst.
  • Utvärdera om den så kallade pumplagen begränsar möjligheten för nya aktörer att komma in på detaljhandelsmarknaden för drivmedel.

För ytterligare information, kontakta:
Jimmy Dominius, Pressekreterare tfn 08-700 15 80, eller 076-542 15 80
Lena Fredriksson, projektledare tfn 08-700 16 89

Relaterad information