Lägre elskatt i norr kan motverka energieffektivisering

Publicerad

Den lägre skattenivån på el i norrlandslänen har relativt begränsade ekonomiska effekter. Däremot kan den motverka energieffektivisering. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen.

Konkurrensverket anser att det saknas underbyggda argument för att gå ifrån förslaget från utredningen ”Energiskatt på el – En översyn av det nuvarande syste¬met” om slopad norrlandsskattenivå, och avstyrker därför förslaget.

De faktiska ekonomiska effekterna för enskilda hushåll och före¬tag är förhållandevis begränsade, och genom att behålla stödet förloras ett incita¬ment till energieffektivisering i dessa delar av landet, framhåller Konkurrensverket. Konkurrensverket pekar bland annat på bristen på övertygande underlag för att behålla norrlandsskattenivån.

Konkurrensverket fäster också uppmärksamheten på att det alltid kan finnas varierande förutsättningar och förhållanden som över tid kan bidra till skilda kostnadsnivåer i olika delar av landet. Detta, menar Konkurrensverket, talar för att så långt som möjligt undvika specifika geografiska stöd.

Senast uppdaterad:

Relaterad information