Lag om valfrihet bra för brukarna

Publicerad

Ett valfrihetssystem, där brukare själva kan välja vem som utför vissa omsorgs- och vårdtjänster, skapar goda förutsättningar att uppnå kvalitetskonkurrens.

Dessutom stimulerar det utförarna att anpassa tjänsterna efter brukarnas önskemål och behov. Det framhåller Konkurrensverket i ett yttrande till regeringen där man i allt väsentligt tillstyrker förslaget till lag om valfrihetssystem, LOV.

Konkurrensverket pekar i sitt yttrande på några områden där det finns möjligheter att ytterligare förbättra utredningens förslag. Bland annat nämns vikten av att alla leverantörer, såväl offentliga som privata, behandlas lika. Man pekar också på vikten av fungerande rättsmedel, liksom att tillsynsmyndigheten över lagen ges rätt att föra talan i domstol mot myndigheter som begår lagöverträdelser.

Relaterad information